در زمان وقوع حوادث و بروز شرايط بحراني، تاسيسات مخابراتي و ارتباطي از جمله آسيب پذيرترين موارد است. اين درحالي است که در زمان وقوع شرايط بحراني در يک منطقه، آنچه مي تواند راهگشاي مناسبي براي مديريت بهتر بحران خواهد بود وجود اطلاعات درست از منطقه بحران است که جز در بستر ارتباطي امکانپذير نخواهد بود.

خودرو مديريت مهار بحران يا به عبارتي خودرو ارتباطات ابزاري است که به کمک آن مي توان در سريعترين زمان ممکن ارتباط مناسب را با مراکز مورد نياز ويژه ستاد مديريت بحران برقرار نمود. اين خودرو در زمان وقوع بحران به عنوان يکي از اولين تيم هاي اعزامي به منطقه بحران، با استقرار در نزديکترين پايگاه امن در منطقه (قرارگاه تاکتيکي) علاوه بر امکان دسترسي سريع به محل حادثه، امکان برقراري ارتباط منطقه بحراني را با ستاد بحران ايجاد مي نمايد و گزارشات مربوط به اولين ارزيابي هاي خود را از طريق ابزارهاي ارتباطي در نظرگرفته شده در آن به اين مراکز ارسال مي دارد و پس از آن ارتباطات منطقه اي را جهت هماهنگي تيم هاي امدادرسان و راه اندازي يک اتاق بحران سيار فراهم مي سازد.

اين تيم موظف است ارتباطات ديتا، صوت و تصوير را با ديگر نقاط برقرار نموده و همچنين امکان برقراري چنين ارتباطي را بين مراکز مختلف در زمان بحران فراهم نمايد. به کمک اين خودرو کليه مديران تصميمگيرنده در ستاد بحران بدون نياز به حضور فيزيكي در محل بحران زده با در اختيار داشتن  آمار و اطلاعات لحظه اي مي توانند تصميمات اصولي و بي نقصي را اتخاذ نمايند تا وضعيت بحراني هرچه سريعتر به حالتي پايدار تبديل گردد. از جمله مزاياي اين کار مي­توان به ارائه اطلاعات درست و گزارشات اوليه دقيق، جلوگيري از هرج و مرج هاي و اظهارنظرهاي سليقه اي و شتاب­زده که در اينگونه شرايط معمولا توسط افراد غيرمسئول صورت مي گيرد، امکان ايجاد يک فرستنده راديوئي FM  اطلاع رساني به حادثه ديدگان بحران در اسرع وقت و بهره­گيري از يک مديريت يکپارچه بحران اشاره نمود.

علاوه بر اين در زمان وقوع بحران هاي بزرگ تر و در صرت آسيب ديدن زير ساخت هاي ارتباطي و مخابراتي زميني مي توان از اين خودرو هاي بدون نياز به بسترهاي مخابراتي زميني استفاده نمود. بدين صورت که با قرارگيري اين خودروها در مناطق استراتژيک در زمان وقوع حادثه، برقراري ارتباط بين خودرو ها با توجه به تجهيزات مخابراتي و ارتباطي آنها امکان پذير است. در اين حالت مي توان خودرويي را به عنوان پايگاه مرکزي نيز در نظر گرفت و ساير امور را از طريق اين پايگاه مديريت و کنترل نمود.

 

بحران نوعي پاسخ به وقايع خطرآفرين است که خود به صورت يك شرايط دردناك تجربه مي شود که مي تواند به چند ساعت محدود شود و يا هفته ها به درازا انجامد. بحران دو جنبه دارد؛ از يك جنبه آن، اضطراب و تنش پديدار مي شود و از جنبه ديگر ساز و كارهايي براي حل مشكل به حركت در مي آيد. واكنش هاي سازگارانه در برابر بحران، پتانسيل رشد بحران رابه حركت در مي آورد و بر عكس، واكنش هاي ناسازگارانه باعث عميق تر شدن بحران، انحطاط، واپس گرايي و بروز علائم جديدي از بحران مي شود. بحران ها در انواع مختلف خود، جزء جدايي ناپذير زندگي اجتماعي محسوب شده و روز به روز برتعدد و تنوع آنها افزوده مي شود که بر اساس ملاكهايي چون شدت، نوع منبع ايجاد كننده، ماهيت بحران و شيوه هاي مواجهه با آن طبقه بندي مي شود. يكي از آنها، بحران هاي ناشي از سوانح طبيعي است.

بحران را مي توان به طور کلي به دو دسته مزمن و حاد دسته بندي نمود.

§        بحران مزمن وضعيتي است که مي تواند ماه ها و حتي گاهي سال­ها به طول بيانجامد و هر کسي را که در اين پروسه قرار دارد از ميان بردارد. بحران هر چه بيشتر ادامه يابد تغيير دادن توالي رويدادها نيز در آن مشکل تر مي شود.

§        وضعيت بحران حاد، چيزي است که بسياري از مردم در هنگام فکر کردن به بحران در ذهن دارند، خسارات وارد شده است و چاره اي وجود ندارد!

مديريت و مواجهه با بحران

بحران ها از هر نوعي كه باشند، داراي ويژگي، علايم، مراحل و شيوه هاي مواجهه (شيوه هاي مداخله اي) تقريبا يكساني هستند که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

§        نياز به تصميم گيري بديع دارند.

§        عدم واکنش سريع معمولا پيامد نا مطلوب دارد.

§        راه حل ها محدود هستند.

§        زمان به نفع تصميم گيران نيست.

§        تصميمات غلط ، عواقب وخيم دارند.

§        شدت گرفتن غير منتظره رويدادها وضعيت بحراني را تشديد ميکند.

§        انتقال سريع تصميمات اخذ شده در محل فيزيکي بحران

§        اطلاع رساني به معين هاي خارج از محل بحران

§        ارسال سريع عمق بحران و فاجعه به خارج از مکان فيزيکي بحران

§        ايجاد سريع ستاد مديريت بحران همراه ابزارهاي ارتباطي در محل فيزيکي بحران

§        ايجاد شبکه ارتباطي بين معين هاي کمک رسان وارد شده به محل فيزيکي بحران

در چنين وضعيتي توجه به سه عامل مي تواند اهميت داشته باشد:

§        اينکه وضعي که پيش آمده منافع سازمان، جامعه و ... را تا چه حد مورد تهديد قرار داده است؟

§        زمان لازم براي عکس العمل چقدر است (فرصت)؟

§        براي سازمان تا چه حد غير منتظره بوده است (غافلگيري)؟

زماني که مديران با يک وضعيت بحراني روبه رو مي شوند، شناخت صحيح مسئله و ارائه راه حل مناسب در زمان معين مي تواند فرصت هايي را براي سازمان به وجود آورد. به عبارت ديگر مديريت بحران موثر، نيازمند يک رويکرد نظام­مند است که مبتني بر هوشياري  و حساسيت مديريتي و يک درک خوب از اهميت برنامه ريزي دقيق و آمادگي سازماني است .

ادبيات مديريت بحران بسيار گسترده بوده و از مواردي چون جنگ و جنگ گريزي (پيشگيري از جنگ) تا مديريت فجايع طبيعي و بشري را در بر مي گيرد. شرايط بحراني مي تواند به شکل هاي مختلفي بروز کند و تغيير و تحولات گوناگوني را شکل دهد. هدف اصلي مديريت بحران دستيابي به راه حلي رضايت بخش براي برطرف کردن شرايط غير عادي، به طريقي است که منافع و ارزش هاي اساسي حفظ و تامين شود. تعجب و غافلگيري، نخستين عامل مخرب در بسياري از بحران ها مي باشد.

به تجربه ثابت شده است که براي دست بکار شدن و پاسخ گفتن، تنها يک روز وقت است. اين 24 ساعت تعيين کننده مي­باشند، در اين مدت اذهان عمومي بسيار سريع شکل مي گيرندکه تغيير آن بسيار مشکل است.

بحران­ها را مي توان از ديدگاهي به دو دسته بحران­هاي طبيعي و غيرطبيعي دسته بندي نمود.

§        بحران طبيعي: خارج از خواست، ميل، اراده، عزم، نيت،  فکر، انديشه و عملکرد بشر ايجاد و حادث مي‌گردد. مانند: سيل، زلزله،  آتشفشان، بهمن، صاعقه، امراض ناشناخته، رانش زمين و ...

§        بحران غير طبيعي (مصنوعي): برخي از  بحران‌ها با خواست، ميل، اراده، عزم، نيت، فکر، انديشه و عملکرد بشر ايجاد و صورت  مي‌گيرد. مانند: آتش‌سوزي، تصادف، مشکلات  سازماني،  انفجارهاي صنعتي و خرابکارانه، جنگ، کودتا، و ...

هر يک از اين دو دسته نيازمند به کارگيري بخش هاي خاصي از جامعه در مديريت بهتر بحران است. به طور کلي بحران هاي طبيعي معمولا در سطح ملي و بحران هاي غير طبيعي با تدابير داخل سازماني و با همياري برخي از سازمان هاي NGO مورد بررسي قرار مي گيرند.

عمده ترين نقاط ضعف مديريت بحران در دنياي امروز را مي توان عدم هماهنگي و همکاري سازمان­ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع، پراکندگي و ناکافي بودن قوانين و مقررات موجود و محدوديت منابع مالي دانست، اما خوشبختانه نقاط قوت بسياري نيز وجود دارد که خود شامل تجارب مفيد در مديريت بحران­ها و روحيه تعاون و نوع­دوستي در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمان­هاي NGO همچون جمعيت هلال احمر است که مي­توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بيشتر به نقاط قوت راه را براي عملکرد هر چه بهتر و قويتر در امر مديريت بحران هموار نمود.

وقتي که مديران با يک وضعيت بحراني روبه رو مي شوند ، شناخت صحيح مسئله وارائه راه حل مناسب در زمان معين مي تواند فرصت هايي را براي سازمان به وجود آورد. بايد تهديدها و فرصت ها را به خوبي شناخت و خود را براي مقابله با تهديدها و استفاده از فرصت­ها آماده ساخت.

ستاد بحران

عوامل زيادي در تعريف‌ و تشخيص‌ بحران از ديدگاه‌ روش‌ تصميم‌گيري‌ نقش‌ عمده‌ دارند که از مهمترين آنها مي توان به "تهديد"، "زمان" و "غافلگيري" اشاره نمود. بحران­هاي‌ مختلف‌ برحسب‌ اينکه‌ ميزان‌ هريک‌ از عوامل‌ سه‌گانه‌ فوق‌ در آنها شديد، متوسط‌ يا ضعيف‌ باشد درجه‌بندي‌ مي‌شوند که‌ شدت‌ تهديد، کوتاهي‌ زمان‌ و غافلگيري‌ از ويژگي­هاي‌ بحران­هاي‌ حاد هستند. بنابراين تصميمات‌ به‌تناسب‌ شدت‌ تهديد، تداوم‌ زماني و درجه‌ آگاهي متفاوت‌ هستند.

بايد توجه‌ داشت‌ بحران به‌طور اجتناب‌ناپذير از سه‌ بعد، تصميم‌گيري‌ را تحت‌ تاثير قرار مي‌دهد:

1.      هدف­هاي‌ عالي‌ و حياتي‌ واحد تصميم‌گيرنده‌ را تهديد مي‌کند؛

2.      زمان‌ واکنش‌ را براي‌ اتخاذ تصميم‌ محدود مي‌سازد؛

3.      عناصر و عوامل، تصميم‌گيرنده‌ را با بروز ناگهاني‌ خود غافلگير مي‌کند.

در اين خصوص مراحل بحران به چهار بخش دسته بندي مي شوند:

§         مرحله قبل از بحران (پيش بيني، پيشگيري، آمادگي)

§         مرحله شروع بحران (هشدار، مصونيت، ارزيابي مقدماتي و آغاز بسيج)

§         مرحله حين بحران (پاسخگويي سريع، امداد و نجات)

§         مرحله پس از بحران (بهبود، بازسازي، توسعه مجدد)

حساسيت اين مراحل لزوم ايجاد ستاد بحران در سازمان­ها و شرايط حساس را مورد توجه قرار مي­دهد. مديراني که در شناسايي بحران کوتاهي مي­کنند و هيچ برنامه­ريزي براي آن ندارند، هنگام بحران دچار گرفتاري­هاي شديدي خواهند شد .

در ايران در تاريخ 17/3/1348 قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل به تصويب مجلس رسيد و بعد در سال 1386 قانون مديريت بحران کشور به تصويب مجلس رسيد که به صورت سازمان شکل گرفت. تشکيل ستاد بحران بايستي با حضور تمامي نيروهاي مطلع و مسئول شکل گيرد که از جمله ويژگي هاي آن مي توان به موراد زير اشاره نمود:

1.      تقسيم‌بندي وظايف

2.      حضور يا ارتباط دائم

3.      استفاده و بهره‌مندي از نيروهاي مسئول

4.      انجام خدمات  امداد و نجات

5.      تشکيل هسته‌هاي عمليات

6.       آگاهي دادن به بحران زده‌گان

7.      گزارش  اقدامات به مديران عالي

در وضعيت بحران به يک مرکز کنترل نياز است که مرکب از افرادي است که قوه تميز خوبي داشته و داراي ويژگي انجام تصميم­گيري و برقراري ارتباط اثربخش با ديگران مي­باشند. معمولا بهترين افراد اين گروه مديران بلند پايه هستند. اين گروه به منظور دستيابي به تصميم­گيري هاي درست و بهنگام نيازمند دسترسي به اطلاعاتي از محل بحران است، يک گروه عملياتي بررسي بحران مي­تواند ابزار بسيار خوبي براي اين کار باشد. به ويژه زماني که مشکلات، تمام مرزهاي کارکردي و سازماني را دربرگرفته باشد.

زماني‌ که‌ سازماني‌ در فکر آمادگي‌ براي‌ مقابله‌ با بحران است، در حقيقت‌ در نيمه‌ راه‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ مواقع‌ اضطراري‌ است. مسلماً‌ مديران‌ خلاق‌ و مبتکر مي‌توانند شرايط‌ بالقوه‌ بحرانها را تصور و جزئيات‌ پيچيده‌ آن‌را ترسيم‌ کنند. سرعت‌ و شتاب‌ تغييرات‌ سبب‌ مي‌شود ابعاد و گستره‌ بحرانهاي‌ موجود حتي‌ در زمينه‌هاي‌ مشابه تفاوت­هاي‌ چشمگيري‌ داشته‌ باشند. اما همين‌ تغييرات‌ شگرف‌ و رشد و توسعه‌ چشمگير صنايع‌ مختلف‌ امکانات‌ جديدي‌ را براي‌ تصوير آينده‌ و پيش‌بيني‌ شرايطي‌ که‌ در هيچ‌ آزمايشگاهي‌ قابل‌ بازسازي‌ نيست‌ فراهم‌ ساخته‌ است.

در يك بحران سازمان­ها و ادارت مختلفي (در كشور ما نهادهايي همچون وزارت بهداشت، هلال احمر، سپاه، پاسداران، بسيج، فرمانداري ها، شهرداري ها، ارتش جمهوري اسلامي ايران و حتي وزارت خانه هاي تخصصي) درگير خواهند بود كه در صورت برنامه ريزي غلط ممکن است با تداخل وظايف روبرو شوند. ارائه اطلاعات به موقع مي تواند به پيشگيري از اين موارد کمک کند.

اهميت اطلاعات در مديريت بحران

در مديريت بحران، وظايف مختلفي بر عهده گروه مديريت است:

§        شناخت بحران و مسئله

§        ارزيابي اطلاعات

§        بررسي اخبار مربوطه

§        توجه به امکانات و توانمندي‌هاي موجود

§        پيش‌دستي در مقابل شايعات

§        ارزيابي راه  حل‌هاي موجود

§        و نهايتاً انتخاب بهترين راه

همان­طور که عنوان شد، وظيفه‌ مديريت‌ بحران اتخاذ تصميمات‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحيح‌ در جهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سريع‌ بحران است. اين‌ پروسه‌ در نهايت‌ با شناخت‌ کنش­ها و واکنش­هاي‌ سيستماتيک‌ انجام‌ مي‌شود. در غير اين‌صورت‌ تصميمات‌ چيزي‌ جز آزمون‌ و خطا نخواهد بود و با توجه‌ به‌ سه‌ عامل، محدوديت‌ زمان، تهديد و غافلگيري‌ نمي‌توان‌ انتظار داشت‌ جايي‌ براي‌ چنين‌ رويکردي‌ باشد که گوياي اهميت حياتي بهره­گيري از اطلاعات درست در زمان درست در مديريت بحران است. از اين روهمواره بايد با استفاده از فناوري و اطلاعات و داده ها و شناخت و تسلط کافي بر سه عنصر زمان - مکان و ابزار اطلاعات در کاهش خسارات در شهرها و مجتمع هاي زيستي اعمال مديريت کرد

نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

 

در سه روز اخير ١٠٠ نفر در ١٣٠٠ تصادف جاده‌اي در كشور جان خود را از دست داده‌اند كه اين آمار نشان مي‌دهد در اين مدت به‌طور ميانگين روزانه زندگي ٣٣ ايراني در جاده‌ها به پايان رسيده است.

به گزارش اعتماد، هرچند اين آمار در نگاه اول نام «فاجعه» به خود مي‌گيرد اما ميزان تلفات حوادث جاده‌اي ايران در شهريور هر سال موضوع تازه‌اي نيست. براساس آخرين آمار سازمان پزشكي قانوني كشور ٢٢٠٥ نفر در شهريور ٩٢ در جاده‌هاي ايران كشته شده‌اند كه اين آمار با وجود كاهش ١٧ درصدي در سال ٩٣ رقم بالاي ١٨٢٨ كشته را نشان مي‌دهد؛ آماري كه باعث شده تا شهريور، پرتلفات‌ترين ماه جاده‌هاي ايران نام گيرد كه به گفته مسوولان راهور افزايش تردد جاده‌اي در تعطيلات آخر تابستان در اين موضوع تاثيرگذار است. 

سردار موسي اميري، جانشين رييس پليس راهور يكي از اين مسوولان است. او نيز روز گذشته در حاشيه بازديد از محورها و تجهيزات استان قم، شهريور را پرتلفات‌ترين ماه جاده‌هاي ايران ناميد و از طرح ويژه پليس در اين ماه خبر داد. او گفت: «پليس طرح ويژه‌اي براي كاهش تصادفات و تلفات در شهريور دارد به نحوي كه از ابتداي اين ماه شاهد روند رو به كاهش تصادفات و تلفات بوديم اما از سه روز گذشته اين روند افزايش داشت به شكلي كه در اين مدت در ١٣٠٠ تصادف جاده‌هاي كشور ١٠٠ نفر كشته و ١٧٠٠ تن هم مجروح شده‌اند كه اين آمار براي مجموعه پليس راهور نگران‌كننده است.» جانشين رييس پليس راهور واژگوني اتومبيل ناشي از خستگي و خواب‌آلودگي راننده و تخطي از سرعت مجاز را دو دليل عمده اين تصادفات دانست و گفت: «از مردم مي‌خواهيم هنگام خواب آلودگي حتي اگر فاصله كمي تا مقصد دارند، توقف كرده و استراحت كنند چون نزديك به ٦٠ درصد از تصادفات در فاصله ٣٠ كيلومتري از شهرها رخ داده است.» موضوعي كه نشان مي‌دهد رانندگان با اين تصور كه به مقصد نزديك شده‌اند اعتنايي به خواب‌آلودگي خود نمي‌كنند.

تلفات جاده‌اي ايران، ٢٠ برابر استاندارد جهاني


آخرين آمار سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي‌دهد در ١٠ سال گذشته بيش از ٢١٩ هزار نفر در تصادفات رانندگي ايران كشته و بيش از دو ميليون و ٨٠٠ هزار نفر مجروح شده‌اند. اين آمار نشان مي‌دهد كه ايران به تنهايي ٥/١ درصد كشته‌شدگان حوادث رانندگي دنيا را از آن خود كرده كه ٢٠ برابر استاندارد جهاني است. صفر‌هاي آمار تلفات جاده‌اي ايران به حدي است كه با بالاترين آمار مرگ و مير حوادث تاريخ ايران برابري مي‌كند و گاه از آنها پيشي مي‌گيرد. براساس آمارهاي مختلف در هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران ١٩٠ تا ٢٢٠ هزار نفر به شهادت رسيدند كه اين آمار پس از ٢٧ سال تقريبا با تعداد كشته‌شدگان يك دهه اخير جاده‌هاي ايران برابري مي‌كند.

از جاده‌هاي غيراستاندارد، ايمني پايين اتومبيل‌ها و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي رانندگان به عنوان دلايل بالا بودن آمار مرگ و مير تصادفات در ايران ياد مي‌شود به نحوي كه نهادهاي مختلف در تلاشند با ارايه طرح‌هاي مختلف دلايل بالا بودن تلفات رانندگي در كشور را كاهش دهند. پليس يكي از اين نهادهاست و كنترل جاده‌هاي درون و برون شهري با دوربين‌هاي ثبت تخلف يكي از اين طرح‌هاست. به گفته سردار اميري، جانشين رييس پليس راهور ٤٠٠ دوربين كنترل تخلفات در جاده‌ها تخلفات رانندگي را ثبت مي‌كنند. او مي‌گويد: «در حال حاضر ٤٠٠ دوربين كنترل تخلفات در محورهاي برون‌شهري نصب شده و بيش از ٥٠٠٠ كيلومتر از جاده‌هاي كشور را تحت پوشش دارند. در درون‌شهرها هم دوربين‌هاي ثبت تخلفات نصب شده است.»

به گفته او سازمان راهداري متعهد شده ١٨٠٠ دوربين جديد در ٣٠ هزار كيلومتر از جاده‌هاي كشور نصب كند. سردار اميري ادامه داد: «دوربين‌هاي كنترل ترافيك پنج تخلف شهري سرعت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، ورود به محدوده زوج و فرد و ترافيك، تجاوز به خطوط عابر پياده و سه تخلف برون‌شهري سرعت غيرمجاز، عدم پرداخت عوارض، ثبت انحراف به چپ و سبقت غيرمجاز را ثبت مي‌كند كه ثبت تخلف سوم از امروز (يكشنبه) در محور هراز و چالوس آغاز شده است.» سردار اميري با تاكيد بر ثبت اين تخلف در تمام جاده‌هاي كشور در آينده‌اي نزديك به ميزان جريمه آن اشاره كرد و گفت: «رقم جريمه مانند رقمي است كه در قانون براي انحراف به چپ و سبقت غيرمجاز وجود دارد.» جانشين رييس پليس راهور سيستم هوشمند كنترل تخلفات را در حذف تنش ميان مامور و رانندگان و افزايش دقت در رانندگي موثر دانست و گفت: «سيستم‌هاي هوشمند ٢٨درصد تخلفات رانندگي را ثبت مي‌كنند كه بيشترين آن به سرعت غيرمجاز بر‌مي‌گردد و ٥٢ درصد تخلفات را شامل مي‌شود. »
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

 

كلان شهر تهران با جمعيت بيش از 7 ميليون نفر و وسعت بيش از 700 كيلومتر مربع در بر دارنده مراكز اصلي اقتصادي، سياسي و حكومتي كشور می­باشد. اين در حالي است كه اين شهر در منطقه­اي با خطر بسيار زياد زمين‌لرزه قرار داشته و شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه شهرها و آبادي­هايي كه در گذشته در محل فعلي شهر تهران قرارداشته­اند به دفعات در اثر وقوع زلزله­هاي شديد ويران شده­اند.

مطابق برآورد‌هاي انجام شده در سال 1379، وقوع زلزله‌‌اي شديد در تهران بين 40 تا 50 درصد ساختمان‌ها را دچار خسارات شديد مي‌كند و حدود 300 تا 400 هزار نفر كشته و مجروح و بيش از 3 ميليون نفر بي‌خانمان به جاي مي‌گذارد. همچنين شبكه گسترده­اي از تأسيسات و شريان­هاي شهري نظير جاده­ها و خيابان­ها، خطوط راه­آهن و مترو، پل­ها و تونل­ها، خطوط و تاسيسات آب، گاز، برق، نفت و بنزين و مخابرات در شهر وجود دارند كه صدمات زلزله بر آنها علاوه بر ايجاد خسارات جاني و مالي ، بازگشت شهر به وضعيت عادي را بسيار طولاني مي­سازد.

اين در حالي است كه تراكم زياد جمعيت و بافت نامطلوب شهري در بسياري از مناطق تهران كار امدادرساني و كمك به بازماندگان حادثه را بسيار دشوار خواهد ساخت. در اين شرايط برنامه­ريزی برای پيشگيری و کاهش مخاطرات حاصل از زمين­لرزه و يا به عبارت ساده­تر مديريت ريسك بسيار ضروری و تنها راه چاره به نظر می رسد.

به دنبال وقوع زلزله بم در جلسه اضطراري ستاد مديريت بحران شهر تهران در تاريخ 15/10/82 ساخت 120 پايگاه پشتيبانی مديريت بحران توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران پيشنهاد و تصويب گرديد و در تاريخ 6/12/82 دستور احداث پايگاه‌ها  (سوله ها) به تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران ابلاغ گرديد.

دقت نظر در طراحي اين پايگا‌ها از جنبه‌هاي عملكردي، معماري و سازه‌اي، مجموعه پايگاه‌ها را در بين پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران متمايز مي‌سازد. لزوم توجه همزمان به جنبه‌هاي كارائي، تطابق با بافت شهري، نزديكي به بخش‌هاي مسكوني، دسترسي، زمين‌شناسي مهندسي، مخاطرات زمين، ايمني و .. نيازمند بررسي‌هاي همه‌جانبه و متعددي بوده است. بررسي، انتخاب و تأمين زمين مناسب با توجه به تنگناهاي موجود در شهر تهران و لزوم در نظر گرفتن پارامترهاي متعدد، موضوعي بسيار حساس و دشوار بود. مطابق برنامه‌ريزي به عمل آمده انتخاب زمين پايگاه‌ها (سوله ها) به گونه­ای انجام شده است كه حتي‌المقدور در هر يک از نواحی شهرداری تهران، يک پايگاه احداث شود. همچنين، در هر منطقه شهرداری يک پايگاه به کاربری "ويژه مديريت بحران" اختصاص داده شده و مابقی پايگاه­ها، چند منظوره با كاركرد محوري مديريت بحران، آموزش و ورزش در نظر گرفته شده­اند.

آنچه كه بيش از ساخت اين مجموعه­ها مورد اهميت است، برنامه­ريزي صحيح، عملي و همه جانبه­نگر پيرامون نحوه بهره­برداري و مديريت اين پايگاه ها است. به همين منظور و با توجه به اهميت موضوع،‌ سازمان پيشگيري و مديريت بحران اقدام به برنامه­ريزي پيرامون موضوع و همچنين برگزاري يك كارگاه مهندسي ارزش با شركت تمامي ذي­مدخلان موضوع نمود تا در حد امكان تمامي اركان و اجزاي مسئله مورد نقد و بررسي قرار گرفته و دستورالعمل مديريتي همه جانبه­نگري براي پايگاه­ها تهيه گردد.

همچنين ضرورت دارد همكاري­هاي جدي، مؤثر و چندجانبه في­مابين مديريت سازمان پيشگيري و مديريت بحران،سازمان ورزش (شرکت فرهنگی ورزشی شهر) و حوزه فرهنگي و اجتماعي درخصوص آمادگي كامل پايگاه­هاي چندمنظوره پشتيباني بحران در راستاي مقابله با بحران با محوريت شهرداران مناطق انجام گيرد.


ويژگي‌هاي ساختماني و تأسيسات :
علیرغم تفاوت‌هاي قابل انتظار در ابعاد زمين، موقعيت و دسترسي، ساختمان پايگاه‌ها (سوله ها) داراي نقشه واحد مي­باشد. سازه اين پايگاه‌ها از دو قسمت تشكيل شده است :
الف- سازه اصلي كه به صورت قاب فلزي سبك در نظرگرفته شده؛
ب- سازه داخلي كه ساختماني دو طبقه با اسكلت فلزي مهاربندي شده و سقف مركب مي باشد.

دقت به كار گرفته شده در انتخاب زمين مناسب با لحاظ معيارهاي 7 گانه مديريت بحران (نزديك بودن به كاربري مسكوني، وجود فضاي باز در اطراف و دوري از ساختمان‌هاي بلند مرتبه، نزديكي به محل‌هاي اسكان موقت، وجود شبكه دسترسي مناسب، دور بودن از ساختمان‌ها و تأسيسات خطرساز و ...) و همچنين معيارهاي مخاطرات زمين (عدم احداث در مجاورت گسل و برروي خاك‌هاي سست، حريم قنات، مجاورت شيب‌ها و زمين‌هاي ناپايدار و...) و نيز ضرايب اطمينان منظور شده در طراحي سازه پايگاه‌ها باعث شده كه مجموعه پايگاه‌هاي احداث شده داراي ايمني مناسبي در برابر حوادث گوناگون از جمله زلزله باشند.

همچنين پيش‌بيني مخزن آب اضطراري (21 مترمكعب)، ژنراتور برق اضطراري (120KVA) و محل فرود بالگرد در اين پايگاه‌ها نيز باعث مي‌گردد كه در صورت قطع شريان‌هاي حياتي پس از حادثه، كارائي آنها حفظ شود.

بمنظور تسریع در ساخت این سوله ها مقرر گردیده از نقشه سوله های اجرا شده در شهرستان اردبیل استفاده و برای فضاهای داخلی این سوله ها طرح جدیدی توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه و به مرحله اجرا در آید.

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران براساس نقشه سوله های احداثی در شهرستان اردبیل با برگذاری مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد ساخت و نصب 100 دستگاه سوله های چند منظوره ( سازه فلزی) با شرکتهای نیلکان ، صنایع فلزی سازه های سنگین تهران و موسسه ویژه شهید رجایی اقدام نموده است.

هدف از ايجاد : 
هدف راهبردي از ايجاد اين پايگاه‌ها (سوله ها) مهيا كردن بستر عملياتي و تاكتيكي مناسب براي تحقق اقدامات پيشگيري، آمادگي و مقابله در بحران‌هاي مختلف به ويژه بحران‌هاي طبيعي بزرگ نظير زلزله و به عبارت ديگر تاكتيك ­پذير نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران مي‌باشد. جهت فعال، پويا و زنده نگاه داشتن اين سوله ها در دراز مدت و شناسايي موثر آنها توسط مردم در شرايط عادي،‌ كاربري­هاي آموزشي و ورزشي (مختص بانوان) نيز براي اين مجموعه‌ها در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب هدف عمده ديگر كه همانا فرهنگ­سازي و ترويج شادابي و نشاط در جامعه مي‌باشد نيز تحقق ‌يابد.
از جمله موارد استفاده ديگر اين پايگاه­ها، توسعه شبكه شتابنگاري سيستم ارزيابي حادثه مركز كنترل و هدايت عمليات مقابله سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مي­باشد. 

اجزای تشکیل دهنده : 
هر پايگاه (سوله) با زيربنائي حدود 1250 مترمربع از سه قسمت اداري ويژه مديريت بحران، آموزشي - ورزشي و فضاهاي پيراموني به شرح زير تشكيل شده است :
الف- قسمت اداري كه عمدتاً مربوط به فعاليت‌هاي مديريت بحران مي‌باشد و داراي فضاهايي مشتمل بر بخش‌هاي مديريت، آتش‌نشاني، امداد و نجات، اورژانس، همراه با انبارهاي مربوطه، سالن سخنراني و محل نصب و نگهداري دستگاه‌هاي شتاب‌ نگار مي‌باشد.
ب- قسمت ورزشي كه شامل زمين ورزشي سرپوشيده، سرويس‌هاي بهداشتي، دوش، رخت ‌كن، سالن بدن­سازي و ورزش‌هاي هوازي و اطاق مديريت ورزش مي‌باشد.
ج- فضاهاي پيراموني شامل محوطه، نگهباني، پد هليكوپتر، فضاي نگهداري سگ‌هاي زنده‌ياب و ... مي باشد.

کارکردها : 
الف – در شرايط عادي كاركردهاي محتمل زير براي پايگاه‌ها (سوله ها) در نظر گرفته شده است :

1-      ارائه آموزش‌هاي مربوط به امور مرتبط با مديريت بحران
2-      ايجاد بستر مناسب جهت فرهنگ­سازي مديريت بحران در بين عامه مردم
3-      تهيه و نگهداري آمار و اطلاعات جمعيتي ناحيه و ساير اطلاعات مربوط به بحران (بانك اطلاعات ناحيه)
4-      تبليغ پيام‌هاي آموزشي مربوط به بحران
5-      نصب تصاوير هشداردهنده و آموزش حوادث طبيعي
6-      استقرار دفاتر شوراياري‌ و فعاليت‌هاي مشاركت مردمي
7-      دپوي اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي 
8-      ذخيره‌سازي كالاهاي امدادي و تجهيزات ويژه جستجو و نجات
9-      پايگاه بهداشتي – درماني
10-   پايگاه اورژانس
11-   پايگاه نجات و امداد 
12-   پايگاه آتش نشاني
13-    ورزش بانوان
14-    نصب تجهيزات شتابنگاري ويژه سيستم ارزيابي خسارت
 
ب - در هنگام وقوع بحران و شرايط بعد از آن، كاركردهاي زير براي پايگاه‌ها (سوله ها) پيش‌بيني شده است :

1-   استقرار ستاد مديريت بحران نواحي
2-   وعده گاه حضور نيروهاي امدادي داخلي و خارجي
3-   محل استقرار تيم‌هاي استان‌هاي معين
4-   تجهيز وسايل نجات تيم‌هاي نجات و امداد
5-   ارائه خدمات درماني و بهداشتي
6-   توزيع مواد غذايي و امدادي
7-   پايگاه‌ مراقبت و سنجش
8-   محل نگهداري آمار و اطلاعات جمعيتي و خسارات ناحيه (بانك اطلاعاتي)
9-   پايگاه‌ اطلاع رساني
10-   محل شناسايي افراد گمشده
11-   شناسائي و مديريت اموات
12-   رسيدگي به وضعيت بانوان در معرض خطر و ساير گروه‌هاي آسيب پذير
13-   محل انتقال امن شهروندان به محل‌هاي اسكان موقت
14-   اسكان موقت خانواده‌ها به ويژه در بحران‌هاي كوچك
15-   استراحتگاه امدادگران
16-   ذخيره سازي اجناس اهدائي مردم در شرايط بحران
17-   محل نگهداري سگ­هاي زنده ­ياب

انواع پايگاه ‌ها : 
پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران شهر تهران با دو كاربري اصلي ايجاد شده‌اند:
 
الف – پايگاه‌هاي ويژه
منظور از پايگاه ويژه، پايگاهي است كه صرفاً با كاركردهاي اختصاصي مديريت بحران احداث شده و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. در هر يك از مناطق شهرداري تهران يك پايگاه ويژه در نظر گرفته شده و همچنين 5 پايگاه ويژه با هدف استقرار استان‌هاي معين و در مجموع 29 پايگاه ويژه در سطح شهر تهران احداث مي‌شود كه فهرست آنها در پيوست شماره 1 سند حاضر آورده شده است.
 
ب- پايگاه‌هاي چند منظوره
منظور از پايگاه چند منظوره پايگاهي است كه دو كاركرد مديريت بحران – درزمان بحران – و ورزش بانوان در زمان عادي براي آنها در نظر گرفته شده است و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه حتي‌المقدور در هر يك از نواحي شهر تهران، يك پايگاه چند منظوره احداث شود.

 پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران شهر تهران با دو كاربري اصلي ايجاد شده‌اند: منظور از پايگاه ويژه، پايگاهي است كه صرفاً با كاركردهاي اختصاصي مديريت بحران احداث شده و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. در هر يك از مناطق شهرداري تهران يك پايگاه ويژه در نظر گرفته شده و همچنين 5 پايگاه ويژه با هدف استقرار استان‌هاي معين و در مجموع 29 پايگاه ويژه در سطح شهر تهران احداث مي‌شود كه فهرست آنها در پيوست شماره 1 سند حاضر آورده شده است. منظور از پايگاه چند منظوره پايگاهي است كه دو كاركرد مديريت بحران – درزمان بحران – و ورزش بانوان در زمان عادي براي آنها در نظر گرفته شده است و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه حتي‌المقدور در هر يك از نواحي شهر تهران، يك پايگاه چند منظوره احداث شود.

 
 
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از مفقود شدن 8 نفر بر اثر وقوع سیل و آب گرفتگی در شرق تهران خبر داد و گفت: 4 تیم عملیاتی برای جستجوی مفقودین به منطقه اعزام شده اند.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بحران نیوز؛ برابر اخطاریه شماره ۳۱ سازمان هواشناسی کشوری مورخ ۹۴/۰۶/۲۷ طی جمعه و شنبه بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های محلی پیش بینی می شود.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به شهروندان تهرانی به ویژه در شمال تهران هشدار داد نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد در مناطق کوهستانی یا کنار رودخانه ها خودداری کنند.

بر اثر رگبار شدید باران عصر امروز در پایتخت بویژه در شرق تهران مناطق شریف آباد، چهل قز، قیام دشت و توچال واقع  موجب وقوع آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی شد.

حسین درویشی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بحران نیوز؛ درباره امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل در پایتخت گفت: بارش شدید در مناطق شریف آباد، چهل قز، قیام دشت و توچال واقع در در شرق استان تهران موجب وقوع آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی شد.

وی ادامه داد: پس از تماس مردمی با شماره تلفن ندای امداد (۱۱۲) مبنی بر وقوع سیل و آبگرفتگی در محور امام رضا و روستاهای اطراف بلافاصله نیروهای امدادی به مناطق متاثر اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه بر اثر بارش شدید ۸ تن مفقود شده اند، یادآور شد: در حال حاضر ۴ تیم جست و جو ونجات از جمعیت هلال احمر شهرستان های پاکدشت، ورامین و پیشوا به همراه تجهیزاتی چون موتور پمپ و ۲ قلاده سگ در جست و جوی مفقودان هستند.

به گفته وی، تیم های جست و جو ونجات از تهران و شهرری نیز در حال اعزام به منطقه به منظور جست و جوی مفقودان هستند.

 

نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

زلزله:
 زلزله ۸.۳ ریشتری در شیلی/ یک میلیون نفر خانه‌هایشان را تخلیه کردند 
یک زلزله قدرتمند ساعت ٣:٢٤ بامداد پنج شنبه ٢٦-٦-٩٤ به وقت تهران بخش مرکزی شیلی را لرزانده که از جمله باعث لرزش ساختمان ها در پایتخت، سانتیاگو، شده است.
 
 
 
 
 
مرکز زمین شناسی آمریکا می گوید کانون این زلزله ۸.۳ درجه ای آب های ساحلی شیلی و در فاصله ۲۳۲ کیلومتری شمال غرب پایتخت بود.

میشل باچلت رئیس جمهور شیلی گفته است که مرگ سه نفر تا این مقطع تایید شده است.

مرکز اخطار سونامی در اقیانوس آرام در بیانیه ای هشدار داد که "احتمال خیزش امواج خطرناک سونامی وجود دارد." این هشدار همچنین شامل پرو می شود.

این سازمان اخطار داد که امواج سونامی ممکن است به ۳ متر بالاتر از خط مد برسد.

دولت شیلی مردم را ترغیب به تخلیه سواحل کرده است. در جزایر هاوایی هم از مردم خواسته شده مراقب باشند.

هشدارهایی هم برای سواحل جنوب کالیفرنیا صادر شده است.

شاهدان عینی می گویند که لرزش در فاصله های دور حتی بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، احساس شده است.

رویترز به نقل از سازمان حوادث اضطراری شیلی می نویسد که تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

مقام های آمریکایی گفتند که این زمین لرزه در ساعت ۷:۵۴ بعد از ظهر به وقت ساحل غربی شیلی روی داده.

به گفته آنها کانون زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین بود.

سازمان زمین شناسی آمریکا گزارش داد که حدود ۲۰ دقیقه پس از زمین لرزه ۸.۳ ریشتری، دو پس لرزه ۶.۲ و ۶.۴ ریشتری روی داده است.

به گفته ایناسیو دی لو ریس خبرنگار بی بی سی زلزله همچنین در برخی استان های آرژانتین مثل مندوزا احساس شد و چندین ساختمان در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور تخلیه شد.

در سال ۲۰۱۰ هم زلزله قدرتمندی شیلی را لرزاند و ۵۰۰ کشته برجا گذاشت.

يك ميليون نفر از ساحل به دليل هشدار سونامي تخليه شدند

همچنین سی‌ان‌ان گزارش داد: یک میلیون نفر خانه هایشان را تخلیه کرده اند. تعداد کشته ها هم به ۵ نفر افزایش یافته است. 

منبع : بی‌بی‌سی
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

 

تیم جستجوی هواپیمای ناپدیدشده اندونزی صبح سه شنبه به منطقه دور دستی در شرق این کشور که محل سقوط پرواز حامل 54 نفر و مقادیری پول نقد بود رسیدند و با هواپیمایی که کاملا از بین رفته بود، مواجه شدند.
 
 
به گزارش ایرنا، «بامبانگ سوئلیستیو» رییس سازمان ملی امداد، نجات و جستجوی اندونزی، گفت که تیم جستجو ساعت 9 و 30 دقیقه صبح به وقت محلی به این منطقه در پاپوا رسید و با لاشه هواپیما مواجه شد.

خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) اعلام کرد تیم نجات اندونزی همچنین توانست جسد 38 نفر از سرنشینان این پرواز را در لاشه هواپیما پیدا کند.
37 جسد پیداشده مربوط به افراد بزرگسال و یک جسد مربوط به یکی از پنج کودک مسافر هواپیما بوده است.

به گفته «امبانگ سوئلیستیو» این هواپیما به قطعات بسیار ریز تبدیل شده و بخش هایی از آن نیز سوخته است که شواهد سوختگی بر روی برخی قطعات قابل مشاهده است.

رییس سازمان امداد و جستجوی اندونزی با تاکید بر بسیار پایین بودن شانس پیدا کردن مسافری زنده در این بین، گفت که این منطقه در کوهستان قرار گرفته و تیم امداد در حال جستجو برای نجات احتمالی افراد زنده این حادثه است.

'بامبانگ سوئلیستیو' تصریح کرد که اعضای تیم جستجو همچنین در تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیما هستند تا دلایل این حادثه آشکار شود.
وی ابراز امیدواری کرد تخلیه اجساد امروز انجام شود، هر چند برخی اجساد سوخته و شناسایی آن ها مشکل است.

این هواپیمای دو موتوره متعلق به خطوط هوایی 'تریگانا' با 54 سرنشین عصر روز یکشنبه از 'جایاپورا'، مرکز استان 'پاپوا' در حال پرواز به سمت فرودگاه 'اوکسیبیل' در شرق این کشور بود که ناپدید شد.
این هواپیما همچنین حامل 470 هزار دلار کمک های نقدی برای خانواده های فقیر بود.

شرکت هواپیمایی 'تریگانا' اندونزی که از سال 1991 فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون 15 سانحه هوایی را تجربه کرده و از سال 2007 نیز در لیست سیاه ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
صنعت هوایی اندونزی از جمله فرسوده ترین صنایع است که هر ساله شاهد حوادث هوایی است.

 

نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

یادداشت ویژه - شهریار مزیدآبادی  
باران نمی آید دست به آسمان می شویم باران می بارد عزادار می شویم
امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که کشورمان در معرض حوادث و سوانح گوناگونی قرار دارد و هر از چند گاهی زمینمان می لرزد یا هوایمان بشدت می وزد یا کوه هایمان می ریزد یا طاقت رحمت الهی را نداریم!
در چند روز گذشته جاده چالوس ، جاده هراز ، امامزاده داوود ، روستای سیجان ، شهر سقز ، شهرستان شهمیرزاد و بیش از 10 استان دیگر نام هایی بودند که با باد و بارانی شدید آرامش خود را از دست دادند و بیش از ده نفر از هموطنانمان در بهترین روزهای پس از ماه مبارک رمضان جان خود را از دست دادند، 10 کوهنورد ناپدید شدند و از آمار مصدومان هم تعداد زیادی را می گویند، 50 خودرو هم در این میان مفقود شدند.
 
http://www.bohraan.com/specialnote.aspx?cid=4

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

شهادت یک آتشنشان! ۹۴/۰۵/۱۲ 12:33

برکت جوزری یکی از ماموران آتش نشانی بندرعباس پنجشنبه شب به هنگام اطفا حریق هتل هرمز جان خود را از دست داد.

این حادثه ساعت 2 و 30دقیقه بامداد امروز جمعه در اتاق 213 هتل هرمز رخ داد و مامور آتش نشانی به هنگام کمک به حادثه دیدگان بر اثر خفگی و گازگرفتگی فوت کرد.

در جریان این حادثه ماموران آتش نشانی بندرعباس به موقع در محل حادثه حاضر شده و نسبت به اطفا حریق اقدام کردند.همچنین یکی از کارکنان هتل هرمز بندرعباس در جریان این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

هتل هرمز یکی از بزرگترین هتل های بندرعباس با 400 اتاق در پنج طبقه است.

دیروز پنجشنبه هم مجتمع بزرگ ستاره جنوب دچار آتش سوزی شد که در جریان آن حادثه هم سه کشته و30 زخمی برجا ماند. 

http://s6.picofile.com/file/8203683684/Hormozgani11.jpg

استان هرمزگان هفته جاری را روز غمباری از لحاظ وقوع حوادث سپری کرد و افزون بر خسارت جانی، خسارت مالی نیز به ارزش بیش از 280میلیارد ریال در این استان به بار آمد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

 
توفان و بارش شدید باران یکشنبه باعث طغیان رودخانه کرج و جاری شدن سیل در روستاهای سیجان، کندر و سرزیارت در منطقه ارنگه در جاده چالوس شد که خسارات سنگینی به این منطقه وارد کرد. بیشترین خسارات وارده ناشی از طغیان رودخانه کرج و وقوع سیل در روستای سیجان، کندر و سرزیارت بوده است. تخريب لوله هاي آب در اثر این حادثه موجب كمبود و قطع آب آشاميدني در روستاهای مذکور گردید و چندین خانه نیز در این روستا تخریب شد. براساس آخرین اطلاعات 6 نفر در حادثه سیل شب گذشته فوت شده‌اند که تاکنون 5 جنازه پیدا شده است. همچنین بالغ بر 80 خودرو از بین رفته و خسارت وارد شده به این منطقه از سوی بنیاد مسکن برای منازل مسکونی و معابر، جهاد کشاورزی برای اراضی کشاورزی، آبفا برای آب شرب و مخابرات در حال ارزیابی است.
نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |

 

 

 دوراندیشی دهیار روستای سیجان در جاده چالوس که هفته گذشته در سیل تابستانی خسارات فراوانی دید، به کمک اهالی این روستا آمد. خانم معصومه طباطبایی، دهیار 36 ساله این روستا که بیشتر از پنج سال است در این سمت حضور دارد، سال گذشته از محل بودجه دهیاری، خانه هرکدام از اهالی روستا را به مبلغ 15 هزار تومان بیمه حوادث کرده بود.

به گزارش فرهيختگان آنلاين(FDN.IR)، معصومه طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» می‌گوید: «من آبان سال گذشته یعنی سال 93 خانه‌ها را بیمه کردم که این بیمه تا آبان سال 94 اعتبار دارد، طبق بیمه‌نامه، این بیمه هم شامل حوادثی مانند سیل، آتش‌سوزی صاعقه، طغیان آب و زلزله است. برای بیمه‌کردن خانه‌ها هم کسی به من پیشنهاد نداد و تنها وقتی برگ بیمه و مبلغ آن را که برای یک سال فقط 15 هزار تومان بود دیدم، کنجکاو شدم که آن را در روستا اجرا کنم. بسیاری از اهالی روستا هم تا همین روزهای اخیر که سیل آمد نمی‌دانستند خانه‌هایشان بیمه حوادث است و می‌توانند خسارت آن را دریافت کنند».

دهیار روستای سیجان در ادامه می‌افزاید: «برای بیمه‌کردن خانه‌های روستا که در مجموعه 267 خانه در سیجان بود مبلغ چهار میلیون و پنج‌ هزار تومان از محل بودجه دهیاری روستا هزینه کردم و با خودم گفتم اگر اهالی راضی بودند، این 15 هزار تومان را پرداخت می‌کنند اگر هم نکردند اشکال ندارد چون به‌هرحال بخشی از وظیفه دهیاری طبق قانون ارائه خدمات به اهالی روستاست و درواقع چون پول دهیاری برای رفاه مردم روستاست و قوانین هم این اجازه را به دهیاران می‌دهد من این کار را انجام دادم».

معصومه طباطبایی که 17 سال است در روستای سیجان سکونت دارد دارای مدرک فوق‌دیپلم تربیت معلم است و هم توسط شورای روستای دوره قبل و هم این دوره به‌عنوان دهیار روستا انتخاب شده است.

او در رابطه با آخرین وضعیت روستای سیجان حدود یک هفته پس از وقوع آن سیل خسارات‌بار نیز به «شرق» می‌گوید: «هنوز بستر رودخانه در روستای سیجان لای‌روبی نشده و الان مهم‌ترین دغدغه ما همین مسأله است، هر چند معبر روستا باز شده و راه ارتباطی ما برقرار است، اما چون در بستر رودخانه گل‌ولای و سنگ و آهن و چوب و دارودرخت و احتمالا جنازه‌ای از قربانیان حادثه مدفون است، باید هر چه سریع‌تر این لای‌روبی انجام شود تا خدای نکرده در صورت وقوع دوباره سیل مشکلی بزرگ‌تر از این به بار نیاید، چون با این وضعیت اگر بار دیگر چنین حادثه‌ای رخ بدهد ما به‌جای سیل شاهد سونامی خواهیم بود».

طباطبایی همچنین می‌گوید: «البته و خوشبختانه در این مدت مسئولان استان البرز و فرماندار البرز تمام وقت و با امکانات کامل به ما کمک کردند و حضور داشتند و الان هم مشغول کار هستند و امیدوارم به‌زودی لای‌روبی رودخانه هم انجام شود».

دهیار سیجان همچنین در رابطه با دلایل وقوع این سیل و بروز خسارات سنگین در این روستا نیز چنین نظری دارد: «ما هرگز احتمال نمی‌دادیم چنین حادثه‌ای با این بزرگی در روستا رخ بدهد. من 17 سال است در این روستا زندگی می‌کنم اما در این مدت هرگز مشابه این حادثه را ندیدم، به نظرم مشکل در روستای ما ناشی از تعدی به حریم رودخانه در بالادست بود چون آنجا حریم رودخانه رعایت نشده است؛ درخت‌های اطراف رودخانه را قطع کرده‌اند، این حجم زیاد چوب و نخاله و آشغال از بالادست آمد و معبر پل‌های رودخانه در روستای ما را بست و باعث شد آب وارد روستا شود».

در سیل هفته گذشته نه‌تنها خانه‌ها و خودروهای تعداد زیادی از اهالی از بین رفت بلکه یک دستگاه «بکو لودر» (خودرویی که هم دارای بیل مکانیکی و هم بیل لودر است) متعلق به دهیاری را نیز سیل با خود برد و از کار انداخت. این بک لودر را دی 93 استانداری البرز به‌دلیل انتخاب خانم طباطبایی به‌عنوان دهیار، به دهیاری روستای سیجان اهدا کرده بود.

سیل هفته گذشته در محور کرج - چالوس، در محدوده بخش آسارا شهرستان کرج در استان البرز خسارات سهمگین مالی و جانی بر جا گذاشت. یکی از روستاهایی که در این حادثه بیشتر از همه آسیب دید همین روستای سیجان از توابع بخش آسارا بود. در این روستا دست‌کم پنج نفر از اهالی کشته شدند و به بخش زیادی از خانه‌ها نیز خسارات سنگینی وارد شد. تصاویر منتشرشده از اثرات سیل و خودروهای له‌و‌لورده‌شده و ساختمان‌های تخریب‌شده و آب‌گرفته در این روستا به‌وضوح تبعات وقوع این سیل را نشان می‌دهد. بااین‌حال، حالا که مشخص شده است خانه اهالی توسط دهیاری بیمه شده ساکنان خسارت‌دیده روستا می‌توانند مقداری به آینده امیدوار باشند. طبق گفته اهالی این روستا، سقف تعیین‌شده برای میزان خسارات واردشده به خانه‌های اهالی تا 50 میلیون تومان است و اهالی می‌توانند دست‌کم به‌لحاظ مالی نگران هزینه خسارات‌های واردشده به خانه‌هایشان نباشند.

به گفته یکی از اعضای شورای روستای سیجان و دیگر اهالی این روستا، روز گذشته مسئولان و کارشناسان شرکتی که خانه‌های این روستا را بیمه کرده است نیز برای برآورد خسارت‌های واردشده به خانه این روستاییان به سیجان رفته بودند.

محمدعلی خیری از اعضای شورای روستای سیجان در همین رابطه در گفت‌وگویی با «شرق» می‌گوید: «در سیل هفته گذشته بسیاری از خانه‌های روستا آسیب جزئی و کلی دیده است اما با وجود تلفات زیاد در مقابل عظمت این حادثه که حتی سنگ 20 یا 30 تُنی را همه جابه‌جا کرده بود، اهالی روستای ما مشمول لطف خداوند شدند، هر چند خسارت زیادی هم به باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی اهالی وارد شده است».

او در رابطه با بیمه‌شدن خانه‌های اهالی روستا نیز به «شرق» می‌گوید: «سال گذشته خانه‌های همه اهالی بیمه شد که این کار نیز با پرداخت مبلغ 15 هزار تومان و تا سقف 50 میلیون تومان خسارات انجام شد، در این طرح اکثر خانه‌ها صددرصد بیمه شدند».

این عضو شورای روستای سیجان در پاسخ به این سؤال که آیا به‌دلیل پیش‌بینی وقوع حادثه‌ای از این دست خانه‌های روستا را بیمه کرده بودید یا خیر؟ گفت: «پیش‌بینی نمی‌کردیم که سیل به این شدت باشد اما هر خانه‌ای را به‌هرحال مواردی تهدید می‌کند و اهالی هم از این اقدام بسیار راضی بودند».

طبق گفته آقای خیری، پنج نفر از اهالی روستای سیجان در سیل هفته گذشته از بین رفتند که تاکنون جنازه سه نفر از آنها پیدا شده و جنازه دو نفر دیگر شامل یک مادر و دختر هنوز پیدا نشده است. او همچنین می‌گوید در روستای پایین نیز سه نفر شامل یک عروس و داماد جوان تازه عقدکرده در سیل کشته شدند.

نوشته شده توسط مزیدآبادی  | لینک ثابت |